1. Kasutustingimuste objekt ja üldsätted

1.1 Käesolevad 7Kohvipoissi e-poe kasutustingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad aadressil www.7kohvipoissi.ee asuva e-poe (edaspidi E-Pood) haldaja, kelleks on 7Kohvipoissi OÜ (registrikood 11100058, asukoht Peterburi tee 2F, Tallinn 14115, tel 6030801, e-post info@7kohvipoissi.ee, edaspidi Müüja), ja E-Poe kasutaja (edaspidi Ostja) vahelisi E-Poe kasutamisest ja selle käigus sõlmitavatest tehingutest tulenevaid õigussuhteid, samuti E-Poe kasutamise üldtingimusi.

 

1.2 E-Poe teenus hõlmab endas võimalust Ostjal teostada E-Poes ostu-müügitehinguid E-Poes müüdavate toodete (edaspidi Kaup/Kaubad) suhtes. Täpne ja täielik E-Poe toodete loetelu ja kirjeldus on ära toodud E-Poe koduleheküljel www.7kohvipoissi.ee.

 

1.3 Enne Kauba suhtes ostu-müügitehingu teostamist kinnitab Ostja, et ta on Tingimustega tutvunud, nõustub neid täitma ja järgima ning käsitleb neid Müüjaga sõlmitava tehingu siduvate tingimustena. Tingimustega mittenõustuval Ostjal on keelatud Müüjaga sooritada Kauba suhtes ostu-müügitehingut.

 

1.4 Lisaks Tingimustele reguleerivad Müüja ja Ostja vahelisi E-Poe kasutamisest tekkivaid õigussuhteid ka Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, millistest tuleb Müüjal ja Ostjal lähtuda ka Tingimustes eraldi reguleerimata jäänud küsimustes.

2. Ostu-müügitehingu pooled

2.1 Müüja on E-Poe haldajaks olev äriühing ärinimega 7Kohvipoissi OÜ (registrikood 11100058, asukoht Peterburi tee 2F, Tallinn 14115, tel 6030801, e-post info@7kohvipoissi.ee).

 

2.2 Ostjaks võib olla füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne ostu-müügitehingu teostamist kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma.

3. Kaupade hinnad, kättesaadavus ja tooteinfo

3.1 Kõikide E-Poes müüdavate Kaupade hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis ostu-müügitehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu, samuti muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse.

 

3.2 Lisaks Kauba ostu-müügihinnale kohustub Ostja tasuma ka tema poolt ostetava Kauba sihtkohta toimetamisega kaasneva transpordikulu (edaspidi Transpordikulu). Kui Kauba sihtkoht asub Eesti Vabariigis ja kauba maksumus on vähemalt 100 €, on Kauba transport tasuta. Kui Kauba sihtkoht asub Eesti Vabariigis ja kauba maksumus on alla 100 €, on Transpordikulu suuruseks kulleriga 7,20 € , Smartpostiga 2.90 € ja see ei sõltu ostetava Kauba kogusest, kaalust ega suurusest. Kauba toimetamisel väljapoole Eesti Vabariiki sõltub Transpordikulu suurus sihtkohariigist, Kauba kaalust ja suurusest.

 

3.3 Müüjal on ilma etteteatamata igal hetkel õigus muuta Kaupade hindu. Juhul, kui Müüja muudab Kaupade hindu pärast Ostja poolt Kauba suhtes tellimuse esitamist, kohustub Müüja müüma Kauba Ostjale hinnaga, mis kehtis Ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel, s.o hetkel, kui Ostja tasus Kaupade eest kooskõlas Tingimuste p-ga 4.9., 4.10. või 4.11. ning ostu-müügitehing loeti vastavalt tingimuste p-le 4.12. sõlmituks. Kui Müüja poolt muudetud hind on soodsam Ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel kehtinud hinnast, ei ole Ostjal õigust nõuda Müüjalt hinnavahe hüvitamist või Kauba müümist pärast ostu-müügitehingu sõlmimist kehtestatud soodsama hinnaga.

 

3.4 Juhul, kui tehnilise vea tõttu on E-Poes pakutava Kauba hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega, siis on Müüjal õigus Tingimuste p-s 6.10. sätestatud tingimustel taganeda sellise tehnilise vea tõttu tekkinud vigase hinnaga Ostja poolt sõlmitud ostu-müügitehingust eeldusel, et Müüja ei ole Kaupa Ostjale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud.

 

3.5 Ostja on kohustatud E-Poe veebikeskkonda kasutades arvestama, et Kauba tooteinfo leheküljel kuvatavad tootefotod on illustratiivse tähendusega ning võivad mõnevõrra erineda Kauba tegelikust väljanägemisest. Ostjat huvitava Kauba kohta täieliku ülevaate saamiseks on Ostjal õigus nõuda Müüjalt täiendavat asjakohast teavet e-posti (info@7kohvipoissi.ee) või infotelefoni 6030801 kaudu.

4. Tellimuse vormistamine, ostu-müügitehingu sõlmimine

4.1 Ostja poolt E-Poes välja valitud Kauba suhtes ostu-müügitehingu sooritamiseks tuleb Ostjal esmalt lisada soovitav Kaup virtuaalsesse ostukorvi (edaspidi Ostukorv), klikkides selleks Kauba tooteinfo leheküljel asuvale lingile „Lisa ostukorvi“. Juhul, kui Ostja soovib sama ostu-müügitehingu raames osta veel Kaupu, peab ta eelkirjeldatud toimingu sooritama iga tema poolt soovitava Kauba puhul.

4.2
Olles soovitud Kauba(d) välja valinud ja Ostukorvi lisanud, peab Ostja ostu-müügitehinguga edasiminemiseks klikkima lingile „Sinu ostukorv“. Ostjal on Ostukorvis võimalik suurendada või vähendada ostetavate Kaupade kogust, samuti Kaupu Ostukorvist eemaldada. Ostukorvis tehtud muudatuse kinnitamiseks peab Ostja klikkima nupule “Uuenda ostukorvi“.

4.3
Ostja poolt Ostukorvi lisatud Kaupade hinnale lisandub vastavalt Tingimuste p-s 3.2. sätestatule ka Transpordikulu, mis liidetakse automaatselt Ostja poolt Kaupade eest tasumisele kuuluvale hinnale.

4.4
Kui Ostja on tema poolt ostetavad Kaubad lõplikult välja valinud ja soovib ostu-müügitehingu teostamisega edasi minna, tuleb tal klikkida lingile „Mine kassasse“

 

4.5 Kassas peab Ostja vormistama oma tellimuse, täites ära virtuaalse ankeedi oma isikuandmetega (eesnimi, perekonnanimi, Kauba sihtkoht: linn, aadress, postiindeks; kontakttelefon, e-posti aadress, juriidilise isiku puhul juriidilise isiku ärinimi, registrikood, Kauba sihtkoht, esindaja ees- ja perekonnanimi).

 

4.6 Tellimuse esitamisel peab Ostja valima ostetavate Kaupade eest maksmise viisi, misjärel peab Ostja klikkima nupul „Esita tellimus“. Makseviiside puhul on Ostjal võimalik valida, kas ta tasub Kauba eest:

4.6.2 arvega

 

4.6.3 sularahas 7Kohvipoissi kontoris Peterburi tee 2F, Tallinn

 

4.7 Ostja annab E-Poele õiguse tema poolt E-Poodi sisestatud isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks. Müüja kasutab Ostja poolt sisestatud isikuandmeid üksnes tellimuse täitmiseks, tellimuse täitmisel esinenud probleemide lahendamiseks, ettevõtte turu-uuringute teostamiseks pakutava teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil, uute teenuste ja teenuste hinnastamise kujundamiseks ning teenusepakkuja uudistest teavitamiseks. Müüja kinnitab, et kõiki E-Poe kasutamise ja ostu-müügitehingute sõlmimise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

 

4.8 Juhul, kui Ostja on makseviisiks valinud „Arve“ (Tingimuste p 4.5.2.), tuleb tal pärast ankeedi täitmist isikuandmetega klikkida lingile „Esita tellimus“, misjärel saadab Müüja Ostja poolt ankeedis märgitud e-posti aadressile Kauba kohta pdf-formaadis arve. Ostu-müügitehingu sõlmimiseks kohustub Ostja Müüja poolt saadetud arve enda poolt valitud viisil tasuma.

 

4.9 Kui Ostja ei ole 7 kalendripäeva jooksul alates tellimuse vormistamisest tasunud tellimuses toodud Kauba eest, tühistab Müüja tellimuse ning ostu-müügitehingut Ostja ja Müüja vahel Kauba suhtes ei sõlmita.

5. Tellimuse täitmine

5.1 Müüja kohustub koheselt pärast Tingimuste punkti 4.8. kohaselt ostu-müügitehingu sõlmimise kohta informatsiooni saamist asuma ostu-müügitehingut täitma, väljastades ostu-müügitehingu objektiks oleva Kauba Ostja poolt märgitud sihtkohta toimetamiseks transpordiettevõttele.

5.2 Ostja ostetud Kaup toimetatakse Ostja poolt märgitud Eesti Vabariigis asuvasse sihtkohta 3 tööpäeva jooksul.


5.3
Juhul, kui Ostja poolt ostetud Kauba sihtkoht asub väljapool Eesti Vabariiki, täpsustab Müüja Kauba sihtkohta toimetamise tähtaja Ostjaga iga Kauba puhul eraldi. Kauba kättetoimetamise täpsemad tingimused väljapoole Eesti Vabariiki sõltuvad rahvusvahelise transpordiettevõtte tingimustest ja tavadest.


5.4
Kui pärast ostu-müügitehingu sõlmimist selgub, et Ostja poolt ostetud Kaupa ei ole Müüja laos ja see tuleb spetsiaalselt Kauba tarnijalt tellida ning on ilmne, et Kauba kohaletoimetamine Tingimustes määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, või muudel juhtudel, kui Kauba tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Müüja ei vastuta, teatab sellest Müüja Ostjale viimase poolt tellimuse vormistamisel märgitud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul alates Kauba kohaletoimetamisega seotud probleemi asjaolust teadasaamisest ning ühtlasi annab teada Ostja poolt tellitud Kauba kohaletoimetamise orienteeruva tähtaja.

5.5 Juhul, kui Kauba sihtkohta toimetamise tarnetähtaja viivitus või muu sellega seotud arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud isikuandmete ebatäpsusest või ebaõigsusest, ei vastuta sellise viivituse eest Müüja ning Ostjal puudub õigus Lepingu p 6.1. alusel ostu-müügitehingust taganeda.


5.6
Ostja poolt ostetud Kaup antakse sihtkohas transpordiettevõtte esindaja poolt Ostjale üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist tuleb Ostjal Kaup üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida saatelehele sellekohane võimalikult detailne märkus. Mittevastavast Kaubast tuleb Ostjal teatada e-posti aadressile info@7kohvipoissi.ee või Müüja infotelefonile 6030801 ning Ostja soovi korral asendab Müüja transpordiettevõtte poolt vigastatud pakendiga Kauba.


5.7
Ostja peab Kauba kättesaamisel ja selle kasutusse võtmisel arvestama, et ta avaks Kauba pakendi ettevaatlikult seda kahjustamata, et säilitada Kauba pakend, samuti Kaubale paigutatud tehasekleebised ja seerianumbrid, et välistada tehingust taganemise soovi korral sellega seonduvad riskid vastavalt Tingimuste p-le 6.8.

6. Ostu-müügitehingust taganemine

6.1 Ostjal on õigus ostu-müügitehingust taganeda Tingimuste p-s 5.4. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus Ostja ja Müüja vahel on ostu-müügitehing sõlmitud, kuid Kauba kohaletoimetamine Ostja poolt määratud sihtkohta viibib Müüjast tuleneval põhjusel üle Tingimustes määratud tarnetähtaja. Ostjal on õigus sellisest tehingust taganeda 3 tööpäeva jooksul alates Müüjalt Kauba viibimise ja selle põhjuste kohta teadasaamisest, esitades Müüjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse.

 

6.2 Füüsilisest isikust Ostjal on õigus taganeda ostu-müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Kauba kättesaamist tõendab Ostja allkiri Kauba saatelehel koos Kauba kättesaamise kuupäevaga. Ostu-müügitehingust taganemiseks peab Ostja saatma Müüjale nimetatud tähtaja jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse, milles Ostja märgib, kas ta soovib läbi lepingust taganemise saada Müüjalt tagasi Kauba eest makstud rahasumma või vahetada ostetud Kauba mõne muu Müüja poolt pakutava Kauba vastu


6.3
Ostja poolt lepingust taganemise korral kohustub Müüja tagastama Ostjale Kauba ostu-müügihinna ja transpordikulu, mis vastab odavaimale Müüja poolt pakutud Kauba kättetoimetamise viisile. Kui Ostja on valinud tellimuse vormistamisel Müüja pakutud odavamaist Kauba kättetoimetamise viisist kallima kättetoimetamise viisi, ei ole Müüja kohustatud Ostjale tagastama kulu, mis ületab odavaima kättetoimetamise maksumust. Müüjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni kuni Ostja on talle tagastanud lepingu esemeks olnud Kauba või esitanud tõendi, et ta on tellitud Kauba tagasi saatnud.

6.4 Müüja kannab raha tagastatud Kauba eest tagasi Ostja poolt märgitud pangakontole hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse jõudmisest Müüjani, eeldusel, et Ostja on sama tähtaja jooksul Kauba Müüjale tagastanud või esitanud Müüjale tõendi selle kohta, et ta on Kauba Müüjale tagasi saatnud, Kaup vastab Tingimuste p-s 6.5. sätestatud nõuetele ning ei esine alust Ostjale tagastatava summa vähendamiseks või tasaarvestamiseks vastavalt Tingimuste p-le 6.7.


6.5
Ostja poolt tagastatav Kaup peab olema avamata pakendis. Kaup tuleb tagastada koos kahjustamata pakendiga selleks, et Müüjal oleks võimalik tagastatud Kaup realiseerida.

 

6.6 Ostja kannab talle Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud. Ostja kannab Kauba tagastamisega seotud transpordikulud, välja arvatud juhul, kui Kaup ei vasta E-Poes kirjeldatule. Ostjapoolse tehingu taganemise korral kannab Ostja tehingust taganemisel Kauba tagastamise kulud või Kauba äraviimise kulud olukorras, kui Kaupa ei saa selle olemuse tõttu tavalise postiteenuse kaudu tagastada.

 

6.7 Kui Ostja poolt tagastatav Kaup (ja/või Kauba pakend) on halvenenud, vigastatud või kahjustunud ning selline halvenemine/kahjustumine on põhjustatud Ostjast tulenevatest asjaoludest, on Müüjal õigus tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Ostja poolt Kauba eest tasutud ning Ostjale tagastamisele kuuluva summaga.

 

6.8 Lisaks Tingimuste p-des 6.1. ja 6.2. sätestatud tehingust taganemise õigusele on nii Ostja kui ka Müüja õigustatud Tingimuste rikkumise või Kauba mittevastavuse korral kasutama ka teisi seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

7. Tingimuste muutmine, vastutus, vaidluste lahendamine.

7.1
Müüjal on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma etteteatamata muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest E-Poe koduleheküljel www.7kohvipoissi.ee. Kui Ostja esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Ostja ja Müüja vahelisele õigussuhtele Ostja poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud Tingimusi, v.a kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti.

 

7.2 Tingimuste osapooled vastutavad teineteise eest Tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahju eest või Kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Kauba kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

 

7.3 Ostja ja Müüja vahel E-Poe kasutamisel, ostu-müügitehingu sõlmimisel ja täitmisel tekkivad vaidlused üritavad osapooled ära lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse, kohtusse või vaidluste lahendamise veebikeskkonda. Kohtusse pöördumise korral on Ostja ja Müüja leppinud kokkuleppelise kohtualluvusena kokku Müüja asukohajärgse kohtu.

 

7.4 Kui Ostja on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, siis ostu-müügitehingule ei kohaldu tarbija eriõigusi puudutavad sätted (nn tarbijakaitsesätted)

Peterburi tee 2F, Tallinn, 11415  |  +372 603 0801  | Reg nr.11100058  |  KMKR nr.EE100949919 | info@7kohvipoissi.ee